Architektonická súťaž návrhov na materskú školu v lokalite Prúdy v Seredi pozná svojho víťaza. Je ním ateliér ROAR architekti. Víťazný návrh bol odbornou porotou vybraný spomedzi 15 súťažiacich. Pri návrhu bolo potrebné zohľadniť nielen potreby detí, rodičov a pedagogických zamestnancov ale aj potreby vyplývajúce z vlastného konceptu výučby.

Jedinečný koncept výučby, ktorú chce materská škola ponúknuť pre 56 detí od 3 do 6 rokov je kombináciou dánskeho, slovenského a Montessori prístupu so zameraním na rozvíjanie silných stránok jedincov v ktorom je centrom pozornosti dieťa a jeho potreby. Súčasťou konceptu materskej školy je vytváranie komunity detí, rodičov, pedagógov a poskytovanie celodenných služieb aj nad rámec bežnej výuky.

Za najväčšie plus víťazného návrhu považovala odborná porota modularitu celého priestoru zabezpečenú pavilónovým riešením objektu materskej školy vo vhodnej mierka. „Jednotlivé segmenty v sebe zahŕňajú funkčné náplne tried a zázemia, pričom centrálne prepojenie cez chodbový koridor umožňuje modulárne rozširovanie počtu tried. Takáto vízia modularity je vnímaná pozitívne v kontexte vízie vyhlasovateľa budovať v budúcnosti sieť materských škôl.“ Hlavným priestorom škôlky je spoločenská sála v nadväznosti na komunitné a záujmové aktivity. Sála svojou výškou vizuálne akcentuje vstupy do škôlky. Jednotlivé funkčné celky/pavilóny sú navzájom prepojené pobytovou chodbou v snahe o čo najväčšie prepojenie s exteriérom. „Veľkoryso riešený spoločný priestor s nadsvetlíkom ponúka variabilitu i možnosť prepojenia so susediacim komunitným priestorom. Opticky sa tak prepája veľká časť interiérových plôch, ktoré je však možné v prípade potreby oddeliť, pre nočný režim objektu.“Obrovským plusom návrhu je diverzita jednotlivých priestorov, čo úzko súvisí s celkovým konceptom výučby materskej školy. Architekti pracovali s pestrou materialitou plôch v exteriéri (piesok, štrk, voda), s diverzitou zelene (ktorá má slúžiť aj na edukačné účely) a tiež diverzitou ihrísk (vytvorenie tematicky pestrých hracích plôch). „Kompozícia pavilónov vytvára exteriérové zákutia – átriá, pre rozmanité využitie a zónovanie vonkajších plôch, podľa zvoleného charakteru výučby a vzdelávania detí.“