Od revitalizácie Vodnej veže v Bratislave si mesto sľubuje predovšetkým vznik nového verejného priestoru. Súťaže sa zúčastnilo dokopy 7 slovenských a českých ateliérov. Víťazný návrh pochádza z pera architektonického štúdia Superatelier.

Cieľom súťaže bolo zmysluplné začlenenie areálu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža do novej mestskej štruktúry a vytvorenie atraktívneho miesta so spoločensko-kultúrnou funkciou, ktorého súčasťou bude sprístupnené archeologické nálezisko. Porota sa zhodla v tom, že víťazný návrh najlepšie prepája vzácnu pamiatku s jej bezprostredným okolím aj s novou zástavbou projektu Vydrica, ktorá je plánovaná. Hlavným elementom víťazného návrhu od štúdia Superatelier je kruh, ktorý prepája pamiatku s verejnými priestormi v okolí. Kruhové vymedzenie s lávkou umožňuje vnímanie areálu z viacerých uhlov pohľadu. Pamiatka je integrovaná do mesta a stáva sa funkčným a plnohodnotným mestským priestorom.Ako architekti sami hovoria, hlavnou ideou návrhu je transformovať lineárne plynutie času na cyklické. Kruh má evokovať plynutie času – súvislosť dejín. Kruh má symbolizovať nekonečno, kontinuitu. Kruh sa stáva akousi náučnou cestou, ktorá obkolesuje celé archeologické nálezisko. Materiálové odlíšenie kruhu nabáda vstúpiť na jeho plochu a prejsť sa ňou. Objekt pavilónu je už len dopovedaním celého priestoru. „Navrhované riešenie predstavuje symbolický odkaz ako žiť a koexistovať s pamiatkou, ale zároveň si celý priestor zachováva ľudskú mierku. Pamiatka tu predstavuje ústrednú kvalitu, ku ktorej sa celý priestor vzťahuje. Obkolesenie dominantným prvkom vytvára množstvo zákutí, ktoré spolu s kvalitne zvládnutými trasami, priechodmi a lávkami prirodzene lákajú človeka preskúmať celý priestor.“

„Návrh je značne centristický v rámci celku, vo všetkých pozíciách je však dôsledný. Je silným gestom, je zjednotením komplexnosti prístupov k urbanizmu, zamýšľaným materiálom, riešeniu verejného priestoru a k aktívnej práci s archeologickou pamiatkou.“ približuje víťazný návrh predseda poroty, architekt a člen Českej komory architektov doc. Ing. arch. Jiří Buček.